Czech English German
 
 ÚVOD    PŘIHLÁSIT SE    MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA    NOVINKY    O FIRMĚ    PRODUKTY    KE STAŽENÍ    KONTAKT   
     
REGULACE.ORG
 Nabídka služeb
 Ke stažení
 Reference
 Obrazová galerie
 Historie firmy
 Obchodní podmínky
Produkty
LangMan pro Delphi (6)
Software (2)
Články
Nové články
Všechny články
- Zajímavosti
- LangMan pro Delphi
- Laserový projektor
- HW a SW za studena
Hledání
 
Rychlé vyhledávání produktů pomocí klíčových slov.
Pokročilé vyhledávání
Obchodní podmínky   

Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které jsou uzavřeny s námi jako prodávajícím a ve kterých je dohodnut na tyto obchodní podmínky odkaz. Kupující je s těmito obchodními podmínkami seznámen při každé online objednávce nebo nejpozději v průběhu uzavírání kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou každému volně dostupné na našich internetrových stránkách na adrese www.regulace.org.

 2. Potvrzení návrhu smlouvy ze strany kupujícího odkazující na jeho obchodní nebo nákupní podmínky musí být z naší strany písemně přijato.

 3. Prodávající (dodavatel): Ing. Tomáš Halabala, s místem podnikání Kudlovice 363, 687 03 Kudlovice je fyzickou osobou podnikatelem vedeném na Městském úřadu v Uherském Hradišti, IČ: 75693267, DIČ: CZ8205204403. Dodavatel je plátcem DPH.

 4. Kupující - koncový uživatel, zákazník při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 5. Kupující - distributor, prodejce při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s distributorem (prodejcem) výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 6. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, patentů ani na další šíření softwarových produktů či zdrojových kódů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupujícímu vznikají práva pouze na užívání produktu k takovému účelu, ke kterému byl produkt stvořen.
II. Objednávka zboží, služeb nebo licencí na software
 1. Seznam produktů na stránkách www.regulace.org obsahuje položky různého charakteru. Od softwarových licencí po fyzické produkty. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabídky. Dostupnost a možný termín dodání může být potvrzen na základě telefonické nebo písemné poptávky.

 2. Zákazníci mohou objednávat zboží, služby nebo softwarové licence po internetu pomocí interaktivního elektronického objednávkového systému na adrese www.regulace.org, elektronickou poštou (e-mailem) na adrese regulace@regulace.org, písemně (poštou) nebo při osobním jednání. Objednávky do výše 2500 Kč (nebo ekvivalentní suma v jiné měně) pro dodání zásilkovou službou jsou přijímány i telefonicky. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží, služeb nebo licencí podle platného katalogu nebo platné nabídky.

 3. Zákazník zásilkové služby je povinen při objednání zboží uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ, pokud bylo přiděleno (zahraniční zákazník uvádí číslo registrace VAT), e-mail a telefonní číslo.

 4. Zákazník i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
III. Dodací podmínky
 1. Dodací lhůty a termíny plnění u zakázkové výroby a vývoje se stanovují individuálně s každou zakázkou. Dodací lhůta se začíná měřit od okamžiku uzavření kupní smlouvy (zadání a potvrzení zakázky).

 2. Termíny plnění ostatních zakázek jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Zakázka je obvykle plněna jednorázově (tzv. nedělená zakázka). To znamená, že zásilky jsou dodány kompletní. Pokud o to zákazník výslovně požádá, může být zakázka plněna postupně (tzv. dělená zakázka). U dělené zakázky je zboží dodáno ihned a polžky, které na skladě momentálně nejsou, zasíláme postupně po doplnění skladových zásob.

 3. Naše zásilková služba zasílá zákazníkům zásilky formou balíku "Do ruky" nebo "Na poštu" Českou poštou. Po dohodě si zákazník může zboží převzít i osobně. Softwarové produkty jsou dodávány elektronickou cestou a to obvykle tak, že si zákazník zakoupený produkt sám stáhne po přidělení přístupových práv, které obdrží na základě přijaté platby.

 4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží přepravcem (třetí osobou) překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit nejlépe e-mailem na adresu regulace@regulace.org, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

 5. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží či jiným plněním nastalé v důsledku vyšší moci nebo událostí, které prodávajícímu znemožňují nebo podstatně ztěžují dodávku – zejména stávky, výluky, opatření státních orgánů atd., a to ani v případě závazně dohodnutých lhůt či termínů; to samé platí, pokud nastane taková událost u našeho dodavatele nebo u jeho subdodavatele. Události vyšší moci nás opravňují posunout termín dodávky či jiného plnění o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu náběhu, anebo odstoupit od smlouvy v rozsahu její doposud nesplněné části. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé prodloužením termínu plnění nebo zánikem závazku v souvislosti s vyšší mocí. Události vyšší moci se ovšem můžeme dovolat pouze tehdy, pokud jsme o ní informovali bez zbytečného odkladu objednatele.

 6. U zásilkové služby se za den dodání považuje den předání zboží prvnímu přepravci.
IV. Platební podmínky
 1. Úhradu za odebrané zboží nebo poskytnuté služby přijímáme jen bezhotovostním bankovním převodem, v hotovosti při převzetí zboží (dobírkou) nebo platební bránou PayPal. Pravidelným a spolehlivým zákazníkům běžně poskytujeme dodavatelské financování námi dodaného zboží nebo služeb s termínem splatnosti faktur podle dohody.

 2. Hotovostní platby a platby kartou nebo prostřednictvím platební brány PayPal za fyzické zboží nepřijímáme. Tyto způsoby platby jsou dostupné pouze pro nákup služeb a softwarových elektronických licencí.

 3. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na náš účet. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady (splatnosti faktury) si prodávající vyhrazuje právo účtovat smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka.

 4. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady.

 5. Faktury se splatností, daňové doklady či účtenky prodávající vystavuje v tištěné nebo elektronické podobě. Daňové doklady vystavené v elektronické podobě prodávající zasílá na e-mail kupujícího, uvedený při registraci nebo při objednávce. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu nebo účtenky v elektronické podobě.

 6. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

 8. Je-li v rámci zakázky vyvíjen jakýkoli software nebo softwarová část (modul/knihovna) v režimu, kdy se tento software vyvíjí na zakázku pro daného zákazníka a tento zákazník se následně stává vlastníkem výsledného softwaru, ne tedy pouze vlastníkem licence (práv k jeho využívání), proběhne přenesení vlastnických práv a dodání příslušných zdrojových kódů, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, až po úplném zaplacení ceny za tuto zakázku.

 9. Mějte prosím na paměti, že prodávající nepřijímá žádné bankovní poplatky ani provize. Veškeré platby musí být prováděny bez dodatečných odpočtů, srážek a zápočtů.
 V. Ochrana osobních dat
 1. Při registraci v internetovém obchodě REGULACE.ORG zadáváte některé osobní údaje, které se dále doplňují při provedení objednávky. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (s vyjímkou přepravců Vámi objednaného zboží).

 2. Používáním internetového obchodu REGULACE.ORG a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s vyjímkou přepravce či nijak zneužity. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) písemnou formou nebo elektronicky.
VI. Odstoupení od smlouvy
 1. Následující podmínky odstoupení od smlouvy jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ. Ostatní případy jsou dány podbodem (7.) tohoto odstavce. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákona nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

 2. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zásilky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky.

 3. Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží není uvedení důvodu povinné), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

 4. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme zboží při zaslání pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 5. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče informací a dat, spotřební materiál a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 6. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 7. V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 8. Při vystavení dobropisu od vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
VII. Záruční podmínky
 1. Záruční podmínky na zboží se řídí platným Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 11.2.2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Košík více
Košík je prázdný
Zákaznický účet
Přihlašovací e-mail
Heslo
Volba měny
Doporučujeme
Torry's Delphi Pages
     
 ÚVOD    PŘIHLÁSIT SE    MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA    NOVINKY    O FIRMĚ    PRODUKTY    KE STAŽENÍ    KONTAKT   
     
Copyright © 2008-2024 Tomáš Halabala - REGULACE.ORG